Sint-Marcus Heule-Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten
Privacyverklaring - GDPR

 

Dit is de website van de
Pastorale Eenheid
Sint-Marcus Heule-Bissegem.

 

 

Omwille van het Coronavirus
en op aandringen
van de Belgische Bisschoppen
zijn er tot nader order
geen eucharistievieringen
in onze Pastorale Eenheid.

 
H. Vormsel op zaterdag 3 oktober

Eerste Communie op zaterdag 10 oktober

 
 

Zusters en broeders,

met het feest van Pinksteren, dat we dit weekend vieren, sluiten we de vreemdste paastijd uit de gekende geschiedenis af. Het paasvuur werd niet gezegend, de paaskaars niet gewijd, de doopbeloften werden niet vernieuwd, het nieuwe leven amper of niet gevierd. Dit betekent niet dat er geen Pasen was. Veel gelovigen zijn wel degelijk blijven stilstaan bij de zin en betekenis van de verrijzenis, hebben het in hun gebed of bezinning een plaats weten te geven en, wat belangrijker is, het ook in hun dagelijkse doen en laten, al dan niet bewust, geïntegreerd. De inzet, van wie we als vanzelf en terecht helden zijn gaan noemen, getuigt van die levenskracht. Daar heeft de Kerk geen monopolie op.

Net als voor veel mensen is dit ook voor de Kerk een zeer confronterende tijd. Een collega schrijft erover in het bisdomblad: "We werden tot stilte gedwongen. Alles wat wij gewoon waren te doen, is weggevallen. Geen erediensten, geen vergaderingen, geen (occasionele) huisbezoeken. Er mocht zelfs niemand over de vloer komen. Werd het stil rondom ons, dan werden we [alvast bij momenten] innerlijk onrustig."

En toch… Velen maakten er het beste van en deden wat kon. Er werden kaartjes en brieven geschreven, telefoontjes gepleegd, whatsapp werd herontdekt en skype, Meet, Zoom,… verloren gaandeweg hun geheimen. Nieuwe manieren van verbondenheid met God en met elkaar werden verkend. Sommigen vonden de kracht van het dagelijks gebed terug. Anderen verdronken erin en laten het nu na, misschien wat ontgoocheld, misschien wat bevreesd.

Maar kijk, we vieren Pinksteren. We vieren de Heilige Geest. We vieren de kracht van de nieuwe adem zo u wil… en het is meer dan ooit nodig. We houden het, omdat we mensen zijn, zo graag bij het oude, het vertrouwde. Maar dat blijkt afgedaan. Meer dan ooit. Ja, eens of anders vieren we weer liturgie. Hoe of onder welke vorm is het grootste probleem niet. Belangrijker is en zal zijn: wat betekenen we voor elkaar? Voor de brede gemeenschap? Waarin ligt de zin van ons gelovig zijn echt verborgen? Alleen maar in de liturgie? Dat ware toch al te schamel? Paus Franciscus en toonaangevende theologen roepen als profeten in de woestijn: De Kerk moet een veldhospitaal worden, waar al wie fysiek, mentaal of spiritueel verwond raakte, op adem kan komen. Ik schreef er al eens over in het parochieblad. Het klinkt mooi en heeft in theorie alvast iets vanzelfsprekends. In de praktijk is het verre van evident. In het al eerder genoemde artikel schrijft mijn collega:

"… maar de vraag: Wat kan ik doen, blijft zinderen. Is het zo dat we in deze crisis duidelijk ervaren wat al geruime tijd aan het gebeuren was: als priester, als Kerk behoren we tot de rand van de samenleving. De paus nodigt ons uit om naar de periferie te gaan, maar de ironie wil dat we zelf periferie geworden zijn. En daar kan het stil zijn, te stil voor onze dadendrang en de wil ons te bewijzen."

Ik heb ook geen klare antwoorden, want er is geen uitgestippeld pad, geen handleiding. Er is alleen maar de vaststelling: we zijn al waar we horen te zijn. De rest moeten we uitvinden. Het probleem noemen is een eerste stap naar een hopelijk verstandige oplossing.

We vieren Pinksteren. We vieren de Heilige Geest. We vieren de kracht van God die neerdaalt over alle mensen, die hen in beweging zet en hen doet spreken in alle talen tot alle volken. Niet over elkaar, maar over de grote dingen die God in mensen teweeg brengt.

Ook in ons, meer dan we denken.

Hij is het die ons de kracht tot inzet geeft,

Hij is het die ons doet zoeken hoe te bouwen aan onze geloofsgemeenschap,

Hij is het die ons de creativiteit ingeeft die zo nodig is,

Hij is het die ons elkaar leert dragen, bij momenten leert verdragen.

De Heilige Geest…

Hij schoof de apostelen en ook ons niet een arbeidscontract onder de neus. Geen middelen, geen overdracht van kennis of informatie.

Alleen maar de kracht tot vergeving, tot verzoening, tot liefde…

Laten we zoeken de weg te gaan die Hij ons wijst. Met vertrouwen, met moed, met wijsheid en met lef.

Zusters en broeders,

het is nog even afwachten wat de veiligheidsraad zal beslissen aangaande de liturgie. U hoorde of las al dat de bisdommen een protocol opstelden waar de parochies mee aan de slag dienen te gaan en die een veilig vieren van de eucharistie moet begeleiden. Zoals verwacht ligt het allemaal niet zo eenvoudig. Zoals we eerder beloofden zullen wij u vanuit het team zeker op de hoogte houden van wat moet en kan…

Goede moed en zalige hoogdag!

Vriendelijk,

Pr. Wim Seynaeve, pastoor.

 

 
 
 
Jaarthema 2019 - 2020

 

 

Last Update: zondag 31 mei 2020

 

Fotoalbum
Sint-Marcus

Vasten-Pasen 20
Acol Paaseitjes 20
Lichtmis 2020
Acol Dikkele Feb 20
Dankviering Birger
Birger Priester
Kerstmis 19
Advent 19
Weekend Vormsel '19
Herdenking '19
Acol Merkenveld sept 19
Tinekesfeesten '19
Koorreis '19
Kampmis Chiro-Stine '19
Vaderdag '19
Ziekennamiddag '19
Slot Noveen WK '19
St-Marcusfeest '19
Meizondag '19
Paastriduüm
Vasten 2019
Acolietenweekend feb '19
Lichtmis '19
Vormsel 2019
Kerstmis '18
Kerst Scholen '18
Candlelight 18
Advent 2018
Sint-Cecilia 18
11 november '18
Herdenkingsviering Nov '18
150 jaar Godelievekerk okt '18
Parochiaal Ontbijt okt '18
Weekend acolieten sept '18
Dank-Concert '18
Per Voce augustus '18
Banneux '18
Acolieten Bellewaerde '18
180 jaar Zusters van Heule '18
Juni '18
Vasten '18
Per Voce Maldegem feb '18
Kinderzegen Kleuter '18
Tim Diaken '17
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp